Algemene- en Leveringsvoorwaarden Plasman zonnepanelen

Artikel 1 Definities

1.1. Algemene en leveringsvoorwaarden: onderhavige  algemene en leveringsvoorwaarden.

1.2. Bestelprocedure: de procedure, die de klant interactief doorloopt,  om zaken te bestellen.

1.3. Klant: de wederpartij van Plasman zonnepanelen. met  wie Plasman zonnepanelen een overeenkomst aangaat.

1.4. Overeenkomst: overeenkomst, waar de algemene en leveringsvoorwaarden  integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van zaken.  1.5. Partijen: Plasman zonnepanelen. en klant gezamenlijk. 1.6.. Plasman zonnepanelen: de partij welke zich bedient van de algemene en leveringsvoorwaarden, tevens wederpartij van klant.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. De algemene en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, eventuele (e- mail) nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.

2.2. Toepasselijkheid van algemene levering- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1. De aangeboden zaken met bijbehorende prijzen gelden als een  vrijblijvend aanbod, dat door klant kan worden aanvaard.

3.2.. Plasman zonnepanelen garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Plasman zonnepanelen hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan klant laten weten.

3.3. Mocht het door technische redenen niet mogelijk zijn om tegen de aangeboden prijs de zonnepanelen te installeren, doordat bijvoorbeeld de constructie van het gebouw het niet toelaat, dan heeft Plasman zonnepanelen de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Plasman zonnepanelen. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele opgenomen snipper dagen/ vrij genomen dagen.

3.4. Indien om welke reden dan ook, daaronder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Plasman zonnepanelen er zorg voor dat, als er vooruitbetaald is door de klant, de betaalde bedragen, inclusief eventuele initiële (verzend-)kosten, zo spoedig als dat voor Plasman zonnepanelen mogelijk is, worden terugbetaald aan  klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen.

3.5. Plasman zonnepanelen behoudt het recht voor om alternatieve panelen toe te passen. Dit kan nodig zijn als er panelen op de markt komen met betere specificaties of in geval van levering-/kwaliteitsproblemen van geoffreerde panelen. Dit gebeurt eerst na overleg met de opdrachtgever. Wanneer deze het eens is zullen wij de alternatieve panelen toepassen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1. Prijzen zoals genoemd zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief

transportkosten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven.

4.2. Plasman zonnepanelen is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3. Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan door middel van betaling middels overschrijving (via de Bank).

4.4. Indien er na de levering en installatie van de zonnepanelen en bijbehorende omvormer(s) zich een probleem voordoet die niet te maken heeft met de monitoring, dan mag er maximaal 5% van de aanneemsom worden achtergehouden totdat het probleem is opgelost.

4.5. Plasman zonnepanelen behoudt zich het eigendom van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs van de geleverde goederen geheel is voldaan.

4.6. De factuur dient de dag na de installatie middels bankoverschrijving voldaan te worden. Indien de factuur niet de dag na de installatie wordt betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Bij verzuim van betaling na 1 week zal de monitoringapp gedeactiveerd worden. De monitoring her activeren kost 150 euro exclusief de btw. Na twee weken in verzuim van betaling te blijven zal er een aanmaning verstuurd worden. Is de betaling na vier weken niet voldaan door de opdrachtgever dan ontvangt de opdrachtgever een 2de aanmaning met een door de wet bepaalde verhoging van de factuur. Bij wanbetaling na 6 weken wordt de factuur uithanden gegeven aan een incasso bureau.Tevens is Vanaf dat moment de opdrachtgever naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Ook is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd. De rentevergoeding wordt berekend op basis van artikel 6: 119 BW.

4.7. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, niet handelend in uitoefening van een bedrijf, worden de buitengerechtelijk incassokosten berekend conform de staffel opgenomen in de Wet Buiten- gerechtelijke Incassokosten (WIK) . Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon handelend in uitoefening van een bedrijf, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de hoofdsom inclusief wettelijke handelsrente.

Artikel 5 Leveringstermijn

 5.1. De leveringstermijnen zoals worden vermeld zijn indicatief.

5.2. Plasman zonnepanelen zal zich tot een uiterste  inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3. Indien en voor zover Plasman zonnepanelen niet binnen 45 (vijfenveertig) dagen de bestelde zaken aan klant kan leveren heeft de klant het recht, nadat Plasman zonnepanelen heeft laten weten de overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingrecht

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven (7) werkdagen.

6.2. De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren

7.1. Indien en voor zover naar mening van de klant de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst treedt de klant in overleg met Plasman zonnepanelen

7.2. Indien na onderzoek van Plasman zonnepanelen blijkt dat de eigenschappen van de zaken wel voldoen aan de overeenkomst

zal Plasman zonnepanelen met de klant in overleg treden.

7.3. Indien na onderzoek van Plasman zonnepanelen inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst heeft de klant recht op een vervangende zaak.

7.4. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de zaak, wordt bedoeld de in de overeenkomst overeengekomen prijs.

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

8.1. Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende  overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt klant contact op met Plasman zonnepanelen welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. Gelieve e-mailadres info@plasmanzonnepanelen te gebruiken. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene en leveringsvoorwaarden vermeldt. Plasman zonnepanelen zal uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Binnen 15 dagen streven wij ernaar de klacht op te lossen, afhankelijk van de klacht en het probleem. Klant kan het geschil – indien en voor zover partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

8.3. Indien de opleverdocument ondertekend is op de dag van installatie nemen wij geen klachten in behandeling die overeenkomen met de geaccordeerde zaken op de opleverdocument.

8.4. Een natuurproduct heeft de eigenschap niet gelijkwaardig te zijn. Kleurverschillen zijn geen reden tot klacht en zullen niet in behandeling genomen worden.

Artikel 9 Garantiebepalingen

9.1. Plasman zonnepanelen neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de fabrikant van het betreffende product.

Montage garantie: 

Plasman zonnepanelen garandeert dat haar producten vrij zijn van materiaal en procesfouten gedurende een periode die overeenkomt met de fabrieksgarantie onder normale installatie, onderhoud en gebruikscondities. Dit staat vermeld in uw persoonlijke offerte. De garantieperiode start op de dag van aflevering. Plasman zonnepanelen zal producten met een defect repareren, vervangen of op

een andere manier het probleem rectificeren. Uw factuur is tevens uw garantiebewijs. Deze garantie is gelimiteerd tot het repareren, vervangen of zo nodig terugstorten van de vervanging/aanschafprijs. Dit zijn de exclusieve en enige rechten ontleend aan deze garantie.

Kosten veroorzaakt door het zelf demonteren en transporteren van een product met defect en transporteren en installeren van het vervangende product vallen niet onder deze garantie. Indien binnen een periode die gelijk is aan de fabrieksgarantie na datum installatie een beroep wordt gedaan op de opbrengstgarantie conform voorwaarden van de producent van de zonnepanelen, dan neemt de leverancier van de zonnepanelen de bijkomende kosten voor montage en levering van de vervangende panelen voor zijn rekening.

Verder omvat deze garantie niet de verliezen resulterende uit gemis van ontvangsten met betrekking tot netwerkinvoer – of subsidie tarieven voor de gegenereerde stroom. De garantie is slechts geldig als de modules in handen zijn van de originele aankoper. Alle installaties, reparaties en onderhoud dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel van een ter zake deskundig bedrijf.

De garantie vervalt als inspecties van de Plasman zonnepanelen uitwijzen dat de apparatuur of modules niet onderhouden, gebruikt zijn of schade hebben ondergaan door foutief gebruik, modificaties, installatie en/of verwaarloosde opslag. De garantie vervalt tevens bij ontoereikende reparaties of modificaties gedaan door derde partijen anders dan Plasman zonnepanelen of een derde partij geautoriseerd door Plasman zonnepanelen

 

Uitsluitingen van garantie: 

 • Veroorzaakt door (tijdelijk) minder gunstige weer condities, waardoor product specificaties niet behaald worden.
 • Veroorzaakt door andere invloeden zoals vuiligheid op de voorkant van de module, schade door weersomstandigheden, rook, zout, water, corrosie, zure regen etc., behalve als dit binnen de technische specificaties van de Plasman zonnepanelen mogelijk is.
 • Veroorzaakt door het niet periodiek controleren van het systeem en de aansluitingen van het systeem.
 • Veroorzaakt door het zelf meten en testen aan de installatie.
 • Veroorzaakt door chemicaliën, kerosine en andere stoffen of vreemde samenstellingen.
 • Veroorzaakt door natuurgeweld als, aardbevingen, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, lawines, vorst, hagel en sneeuw schade en/of vliegende objecten, blikseminslag,vandalisme, diefstal en andere onvoorspelbare evenementen.
 • Resulterende uit gebruik dat buiten de technisch toegestane specificaties valt, zoals de maximale omgevingstemperatuur.
 • De garantie is gelimiteerd tot de volgende componenten:

bevestigingsmateriaal, modules(panelen), kabels, omvormer en installatie.

 • Als de module en/of omvormer verder geïntegreerd of gemodificeerd wordt vervalt onmiddellijk de garantie.
 • Bij schade of een andere gebeurtenissen is de op de Plasman zonnepanelen te behalen schade gelimiteerd aan de aankoopprijs.

Garantie eisen: 

 • Plasman zonnepanelen accepteert geen geretourneerde modules zonder een eerder schriftelijke bevestiging van defect.  Het vervangen van producten verlengt de garantieperiode niet.
 • Een defect aan de module moet vermeld worden binnen hettijdsbestek van de garantie.
 • Uw factuur is uw garantiebewijs.
 • De garantie is niet onderhandelbaar.

Prestatiegarantie van de zonnepaneelmodules: 

Bij degradatie van panelen boven 10% binnen 10 jaar en 20% binnen 25 jaar gerelateerd aan het minimale piekvermogen, zal een schikking getroffen worden met de klanten mits de degradatie te wijten is aan slechts de module. De schikking mag de originele aankoopprijs per te veel gedegradeerde wattpiek ten opzichte van het nominale vermogen niet overschrijden. Bij overschrijding van bovenstaande degradatie van de modules zal Plasman zonnepanelen de modules met minimaal gelijkwaardige modules binnen de garantietermijn kosteloos vervangen. De prestatiegarantie geldt exclusief voor degradatie en niet voor  andere defecten aan de zonnepaneelmodules. De prestatiecontrole vindt plaats onder standaard test condities (STC). Temperatuur 25C, irradiatie van 1000W/m2 en AM -1 ,5 spectrum, volgens IEC 60904 voorschriften.

Opbrengstgarantie: 

Plasman zonnepanelen berekent met behulp van software de opbrengst die de klant kan verwachten en wat hij/zij hiermee bespaart. Mocht het aan het einde van het jaar toch minder zijn dan verwacht, dan betaalt zij het verschil aan de klant. De opbrengstgarantie vervalt indien:

 • De fout te wijten is aan een defect aan het paneel, de omvormer of de bekabeling zelf.
 • Het te wijten is aan (tijdelijke) minder gunstige weer condities, waardoor product specificaties niet behaald worden
 • Er schaduw op een of meerdere modules valt en er niet wordt gekozen voor een systeem met Optimizers of Micro Omvormers.
 • Er sprake is van vuiligheid op de voorkant van de module, schade door weersomstandigheden, rook, zout, water, corrosie, zure regen etc., behalve als dit binnen de technische specificaties van Plasman zonnepanelen mogelijk is.
 • Als het systeem en de aansluitingen van het systeem niet periodiek gecontroleerd worden.
 • Er sprake is van het breken van het glas, glas schade en/of externe impact schade.
 • Er zelf wordt gemeten en getest aan de installatie.
 • Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij u uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die de wet aan Plasman zonnepanelen stelt.

Artikel 10 Overige bepalingen

 1. Plasman zonnepanelen is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene en leveringsvoorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene en leveringsvoorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Tijdens de installatie kunnen er dakpannen kapot gaan. Plasman zonnepanelen is hier niet aansprakelijk voor te stellen. De klant dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van reserve dakpannen zodat deze terplekke vervangen kunnen worden voor de gebroken dakpannen. Indien dit op een later tijdstip gedaan dient te worden, zal hier hiervoor 100,- euro in rekening gebracht worden.

10.3 Bij goedkeuring van de opdracht verklaart de opdrachtgever dat de onroerende zaak waarop de zonnepanelen worden gemonteerd stevig genoeg is en van voldoende goede staat van onderhoud. ( raadpleeg bij twijfel een constructeur )

10.4 De Internetverbinding tussen uw omvormer en thuisnetwerk worden eenmalig gratis tot stand gebracht mits uw thuisnetwerk hiervoor geschikt is. Mocht de internetverbinding op de dag van de installatie niet geschikt zijn dan zullen wij, wanneer mogelijk, uw telefonisch begeleiden. Mocht dit niet mogelijk zijn en moeten wij hiervoor terugkomen dan zal hier voor 100,- euro in rekening gebracht worden.

10.5 De prijs betreft een all-in pakketprijs met uitzondering van graaf,- hak,- breek,-timmer- en freeswerkzaamheden en de inzet van een hoogwerker wanneer dak niet toegankelijk is met een steigerlift.

10.6 Gemaakte Afspraken ivm afwerking, kabelroutes die met onze installateurs op locatie gemaakt worden dienen direct bevestigd te worden via de mail. De gemaakte afspraken dienen in een korte samenvattende beschrijving naar info@plasmanzonnepanelen.nl verstuurd te worden. Gemaakte afspraken over werkzaamheden die niet via de mail zijn bevestigd kunnen niet na oplevering uitgevoerd worden zonder dat deze worden in rekening gebracht voor een uur tarief van 45,- euro ex btw per uur en voorrijdkosten van 50,- euro ex btw.